8 czerwca 2017

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 - udzielenia umocowania Przewodniczącego Rady Gminy do reprezentowania przed
  Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
 - zatwierdzenia do realizacji projektu pn: „ Szkoła z przyszłością – projekt rozwoju szkół
  Gminy Łabowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
  Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
  Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa,
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.