28 luty 2017

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XXXII/190/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
- zmiany budżetu i uchwały budżetowej na 2017 rok,
- funduszu sołeckiego,
- określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny,
- zmiany uchwały Nr XXVI/169/16 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Łabowa działek położonych w Łabowej,
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa w roku 2017,
- zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa,
- ustalenia ceny pozyskiwanego drewna w lasach gminnych,
- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa,
- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa,
- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka,
- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów,
- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka,
- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Składziste,
- przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś,
- wieloletniej dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łabowa,
- projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
- określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabowa,
- przystąpienia Gminy Łabowa do realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”,

5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.