29 grudnia 2016

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Uchwalenie budżetu gminy na rok 2017 :
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wieloletniej prognozy 
 finansowej Gminy Łabowa,
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu,
- przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały budżetowej na 2017 rok,
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XV/99/2015
 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
 finansowej Gminy Łabowa,
- zmiany budżetu i uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
 terenie Gminy Łabowa na okres od dnia 09 lutego 2017 do 08 lutego 2018 roku,
- budowy i refundacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łabowa,
- zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łabowa na lata 2016 – 2022,
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie obrad.