12 grudnia 2016

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
-  zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
-  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łabowa z wyłączeniem  
  obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna,
-  przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
  Gminy Łabowa na lata 2016-2030”
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  na 2017 rok dla Gminy Łabowa,
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łabowa na 2017 rok.
- zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej,
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.