24 listopada 2016

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmieniająca uchwałę Nr XI/75/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 16 października 2015 r. w sprawie
 wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
 Łabowa na lata 2015-2022,
- zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.