29 września 2016

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 09 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XV/99/2015 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
- zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Łabowa działek położonych w Łabowej,
- w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Łabowa działek położonych w Maciejowej,
- ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łabowa,
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.