9 września 2016

                                                     

 Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania
 tych odpadów,
- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabowa.
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.