11 lipca 2016

Proponowany porządek obrad

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad
  i warunków korzystania z tych przystanków,
-uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
  z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa,
- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
  z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa,
- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
  z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś,
- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
  z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka,
- uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej,
- szczegółowych warunków realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania
 finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 na lata 2014-2020,
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Zakończenie obrad.