29 kwietnia 2016

Proponowany porządek obrad: 

I.  Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4
.  Podjęcie uchwał w sprawie:
     -  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
    
z wyłączeniem obszaru  Popradzkiego Parku Krajobrazowego
w sołectwie Łabowa,
     -  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
    
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś.,
    -  przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
   
z
wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów,
    -  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa 
      
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego
w sołectwie Krzyżówka,
    -  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
      
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna,
    -  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa
    
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego
w sołectwie Maciejowa,
    - przydziału drewna z lasów gminnych
    - zmiana statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej,
5.  Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6.  Interpelacje i zapytania radnych.
7.  Wolne wnioski  i dyskusja.
8.  Zakończenie obrad.