6 listopada 2014

Proponowany porządek obrad : I.Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji 4. Podjęcie uchwał w sprawie : - zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XXXVI/266/ 13 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa. - zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, - przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „ Perły Doliny Popradu" w Muszynie, - ustalenia stawek podatku od środków transportowych , - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości , - ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, - określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości - przydziału drewna z lasów gminnych, 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 6. Interpelacje i zapytania radnych 7. Wolne wnioski i dyskusja. Zakończenie obrad.