25 września 2014

Proponowany porządek obrad: l .Otwarcie sesji . 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatni ej sesji : 4 .Podjęcie uchwał w sprawie: - zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, - zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, - przydziału drewna z lasów komunalnych dla wsi Kamianna, - przydziału drewna z lasów komunalnych dla wsi Łabowa, - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka, - zmiany uchwał y Nr XLII/302/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 czerwca 2014 r . w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś, - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego we wsi Barnowiec, - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów, - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna, - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów, - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa, - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejewa, - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Składziste, 5. . Informacja Wójta o pracy o między sesjami. 6. Interpelacje i zapytania radnych . 7. Wol ne wnioski i dyskusja. 8. Zakończenie obrad .