20 kwietnia 2016

Proponowany porządek obrad:
I.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
-    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XV/99115 Rady Gminy Łabowa
     z dnia 30 grudnia 201 5 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabowa,
-    zmiany budżetu i uchwały budżetowej na 2016 r,
-    wyrażenia zgody na sprzedaż działek w Łabowej,
5.    Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6.    Interpelacje i zapytania  radnych.
7.    Wolne wnioski  i dyskusja.
8.    Zakończenie obrad.