22 luty 2016

Proponowany porządek obrad :
 I.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4    .Podjęcie uchwały w sprawie:
- o zmianie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
  odpadami  komunalnymi  dla nieruchomości , na których  znajdują się domki letniskowe lub inne
  nieruchomości wykorzystywane na cele  rekreacyjno- wypoczynkowe oraz w sprawie ustalenia 
  stawki za pojemnik  określonej wielkości,
5.    Wolne wnioski i dyskusja.
6.     Zakończenie obrad