12 stycznia 2016

Proponowany porządek obrad :
I.     Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad .
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie:
- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych
   i niepublicznych  prowadzonych  na terenie Gminy  Łabowa oraz trybu  i zakresu  kontroli,
   prawidłowości  wykorzystania dotacji,
5.     Wolne wnioski i dyskusja.
6.     Zakończenie obrad