30 grudnia 2015

Proponowany porządek obrad :
I .    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
4.    Uchwalenie budżetu gminy na rok 2016:
-    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wieloletniej prognozy
     finansowej Gminy Łabowa,
-    podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
-    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu,
-    przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej,
-    dyskusja,
-    podjęcie uchwały budżetowej na 20 16 rok,
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:
-    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Łabowa
     z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
-    zmiany budżetu na 2015 rok,
-    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,
-    przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łabowa na 2016 rok,
6.    Informacja Wójta o pracy między sesjami .
7.    Interpelacje i zapytania  radnych .
8.    Wolne wnioski  i dyskusja.
9.    Zakończenie obrad.