7 grudnia 2015

Proponowany porządek obrad:
1.    0twarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4 . Podjęcie uchwał w sprawie :
-    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
-    określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości,
-    trybu  udzielania  i  rozliczania dotacji dla publicznych  i niepublicznych  szkół, przedszkoli innych  form
      wychowania  przedszkolnego prowadzonych  na terenie  Gminy Łabowa  przez inny  niż jednostka  samorządu
      terytorialnego organ oraz trybu  i zakresu  kontroli prawidłowości  pobierania  i  wykorzystania  dotacji,
-    ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową ,
      remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Łabowa,
5.    Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6.    Interpelacje i zapytania radnych .
7.    Wolne wnioski i dyskusja.
8.    Zakończenie obrad.