16 października 2015

Proponowany porządek obrad :
I.     Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
-    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr Ill/17/2014 Rady Gminy
     Łabowa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
-    zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
-    ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
-    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
-    określenia stawek opłaty targowej,
-    określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości,
-    przydziału drewna z lasów gminnych ,
-    wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami    komunalnymi,
-    budowy i refundacji przydomowych oczyszcza l ni ścieków na terenie Gminy Łabowa,
-    wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łabowa
      na lata 201 5 - 2022,
-    zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łabowa,
5.    Informacja Wójta o pracy między sesjami .
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne wnioski i dyskusja .
8.    Zakończenie obrad.