11 czerwca 2015

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji .
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji .
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu gminy na 201 5 rok,
b/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej we wsi Łosie,
c/ przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „ Pierwszy Dzwonek" w zakresie wsparcia uczniów z rodzin
    wielodzietnych 3+
5.    Zakończenie  obrad .