18 marca 2015

Proponowany porządek obrad :
I.     Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie :
-    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr III/17/2014 Rady Gminy
     Łabowa z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
-    zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2015 rok,
-    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
     na terenie Gminy Łabowa w roku 2015,
-    przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017,
-    określenia zasad sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Łabowa,
-    mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
-    funduszu sołeckiego,
-    modernizacji budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łabowej,
-    przydziału drewna z lasów gminnych,
5.    Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6.    Interpelacje i zapytania radnych .
7.    Wolne wnioski i dyskusja .
8.    Zakończenie obrad.