28 listopada 2014

Porządek obrad I sesji Rady Gminy Łabowa: 

1.     Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
2.      Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łabowej i wręczenie
       zainteresowanym  zaświadczeń  
o  wyborze  na  radnego   oraz  zaświadczenia  o wyborze na Wójta .
3.      Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych .
4.      Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Łabowa.
5.     Rozszerzenie porządku obrad.
6.      Wybór Przewodniczącego Rady.
7.      Zakończenie obrad.