27 marca 2014

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 27 marca 2014r. (czwartek) o godz.13 - tej w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

 Proponowany porządek obrad:    

 

1.Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjetej uchwałą Nr XXXVI/266/2013 Rady Gminy
      Łabowa z dnia 30 grudnia 2013 roku, w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
      Łabowa,
    - zmiany budżetu i zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
    - funduszu sołeckiego,
    - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
      Gminy Łabowa na rok 2014,  

5. Zajęcie stanowiska o obniżenie stawki czynszowej dla Poczty Polskiej
6. Informacja Wójta o pracy o między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.