30 grudnia 2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 98, poz. 594, z póz. zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godz.13- tej w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.

2.   Ślubowanie radnego.

3.  Przyjęcie   porządku obrad.

4.  Przyjęcie    protokołu z sesji poprzedniej.

5.  Uchwalenie   budżetu gminy na rok 2014;

-     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,

-     podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,

-     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu,

-     przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej,

-     dyskusja,

-     podjęcie uchwały budżetowej na 2014 rok,

6.   Podjęcie uchwał w sprawie:

-     zmiany budżetu na 2013 rok,

-     przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łabowa na lata 2014-2020,

-     przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2019 w Gminie Łabowa,

7.   Informacja Wójta o pracy między sesjami.

8.   Interpelacje i zapytania radnych

9.   Wolne wnioski i dyskusja.

10. Zakończenie obrad.