17 września 2013

 
                                                                                                      

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XXXII  Sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 17 września 2013 r. (wtorek) o godz.13 – tej  w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

                                                                      

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

   - zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,

   - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

     Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie

     Łabowa,

   - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

     Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie

     Maciejowa,

   - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Maciejowa,

   - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z dopłatą we wsi Nowa Wieś,

   - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Nowa Wieś,

   - przyznania drewna,

   - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,    

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Wolne wnioski i dyskusja.

 8,. Zakończenie obrad.