21 luty 2013

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 21 lutego 2013 r. (czwartek ) o godz.11:00 -tej w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
4.  Podjęcie uchwał w sprawie:
-    zmiany budżetu na 2013 rok,
-    wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości w Nowej Wsi,
-    ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatku i opłat w drodze inkasa,
-    ustalenie ceny pozyskiwanego drewna w lasach gminnych,
-    przystapienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Czaczów z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego,
-    przystapienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego,
-    przystapienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa,
-    przystapienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów,
-    przystapienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna,
-    przystapienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa,
-    przystapienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Poprackiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś,
-    przystapienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Składziste, 
-    przystapienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Poprackiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Krzyżówka,
-    uchwalenie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
-    wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
     położonych na terenie gminy Łabowa,
-    wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-    terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-    szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odnierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
4.  Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Wolne wnioski i dyskusje.
7.  Zakończenie obrad