28 listopada 2012

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 28 listopada 2012 r. (środa ) o godz.12:00 -tej w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
4.  Podjęcie uchwał w sprawie:
-    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XVI/102/2011 Rady Gminy
Łabowa z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
-    zmiany budżetu na 2012 rok,
-    zmiany Statutu Gminy Łabowa,
-    ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
-    określenie stawek podatku od nieruchomości,
-    ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów,
-    określenie stawek opłaty targowej,
-    określenia wzorów formularzydo podatku rolnego, podatku leśnego, oraz podatku od nieruchomości,
-    wymagań jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych.
5.  Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6.  Interpelacje i zapytania radnych.
7.  Wolne wnioski i dyskusja.
8.  Zakończenie obrad.