24 października 2012

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 24 października 2012 r. (środa ) o godz.12:00 -tej w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
4.  Podjęcie uchwał w sprawie:
-    zmiany uchwały Nr XXII/155/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2012,
-    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XVI/102/2011 Rady Gminy
Łabowa z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
-    zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok,
-    przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa,
-    przydziału drewna z lasów gminnych,
-    podziału Gminy Łabowa na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Łabowa,
-    zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Łabowa uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
5.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych /art.5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty/
6.  Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7.  Interpelacje i zapytania radnych.
8.  Wolne wnioski i dyskusja.
9.  Zakończenie obrad.