24 sierpnia 2012

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XXIII Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 24 sierpnia 2012 r. (piątek ) o godz.13:00 -tej w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 
1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
4.  Podjęcie uchwał w sprawie:
-    zmiany ceny drewna wielkowymiarowego pozyskiwanego w lasach gminnych,
-    zmiany budżetu na 2012 rok,
-    zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
-    wieloletniej umowy najmu lokalu komunalnego w Łabowej,
-    wieloletniej umowy najmu użytkowego lokalu komunalnego w Łabowej
5.  Informacja Wójta o pracy między sesjami.
6.  Interpelacje i zapytania radnych.
7.  Wolne wnioski i dyskusja.
8.  Zakończenie obrad.