28 grudnia 2011

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XV Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 28 grudnia 2011 r. (środa ) o godz.16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

                                                                                  
 
 

Proponowany porządek obrad:

 
1.Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:  
   - zmiany budżetu na 2011 rok
5. Wolne wnioski i dyskusja. 
6. Zakończenie obrad .