19 październik 2011

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 19 pażdziernika  2011 r. (środa ) o godz.16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

                                                                                  
 
 

Proponowany porządek obrad:

 
1.Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  
   - zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą
     NR IV/18/2011 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w
     sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa,
   - zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
   - zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego,
   - zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Tarnowie na
     wyprzedzające finansowanie zadania pn." Modernizacja budynku Gminnego
     Ośrodka Kultury w miejscowości Łabowa",
   - zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Tarnowie na
     wyprzedzające finansowanie zadania pn." Modernizacja boiska sportowego w
     centrum w miejscowości Łabowa",
   - przydziału drewna z lasów gminnych,
   - wieloletniej dzierżawy nieruchomości komunalnej położonej w Kamiannej,
 
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.   
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Wolne wnioski i dyskusja. 
8. Zakończenie obrad .