06 września 2011

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XII sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 6 września  2011 r. (wtorek ) o godz.16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

                                                                                  
 
 

Proponowany porządek obrad:

 
1.Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  
   - zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2011,
   - wyrażenia zgody na sprzedaz działek i zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości
     w drodze przetargu na rzecz dzierżawcy,
   - stwierdzenia Wójta o pracy między sesjami,
 
5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.   
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Wolne wnioski i dyskusja. 
8. Zakończenie obrad .