29 lipca 2011

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) zwołuję XI Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Łabowa w dniu 29 lipca  2011 r. (piątek ) o godz.16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

                                                                                  
 
 

Proponowany porządek obrad:

 
1.Otwarcie sesji.
 
2. Przyjęcie porządku obrad.
 
3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  
   - zawarcie porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Krynica - Zdrój,
     a Gminą Łabowa dotyczącego
     powierzenia przez Gminę Łabowa Miastu i Gminie Krynica - Zdrój zadania
     publicznego w zakresie      
     prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
     z zaburzeniami psychicznymi
     zamieszkałymi na terenie Gminy Łabowa.
   - zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2011,
   - utworzenie punktu przedszkolnego w Czaczowie,
   - utworzenie ounktu przedszkolnego w Maciejowej,
   - utworzenie punktu przedszkolnego w Nowej Wsi,
    
5. Wolne wnioski i dyskusja.
 
6. Zakończenie obrad .